Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 9 13 17 Další »
Rozpočtové opatření č. 14 / 2017
2017-12-07

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice
2017-12-05

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice:

vzájemné darování

 

pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 531/6 o výměře 439 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/7 o výměře 138 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/9 o výměře 582 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 531/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 399/3 o výměře 803 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 399/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 528/5 o výměře 142 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 528/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Obce Pivkovice, IČO 667765, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně

Majetkoprávní vypořádání - Pivkovice  
     
     
     
Jihočeský kraj převede Obci Pivkovice  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 531/6 (z parcely 531) 439
Pivkovice 531/7 (z parcely 531) 138
Pivkovice 531/9 (z parcely 531) 582
Pivkovice 531/11 (z parcely 531) 45
Celkem xxx 1204
     
Obec Pivkovice převede Jihočeskému kraji  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 399/3 (z parcely 399/1) 803
Pivkovice 528/5 (z parcely 528/1) 142
Celkem xxx 945
Jmenování zapisovatele -volby prezidenta
2017-11-30

Volba prezidenta České republiky

                                       konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

                          Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

                                                                            

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.e) ve spojení s  § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  a o změně některých  zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                        jmenuji

 

paní Marcelu Šteflovou , trvalý pobyt Pivkovice čp. 17,  zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Pivkovice se sídlem Pivkovice čp. 17 pro volbu prezidenta České republiky, konanou  ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

 

                                                                                     Václav Lískovec

Dne : 30.11.2017                                                       Starosta obce Pivkovice  

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2017-11-29

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 06.12.2017 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 13 / 2017
2017-11-14

Stanovení minimálního počtu čl. okr.vol. komise -
2017-11-13

Obecní úřad Pivkovice

 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

             Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.c) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

                                        

                                                         stanovuji

pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, minimální počet členů okrskové volební komise takto :

 

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v Pivkovicích je šestičlenná

(vč. zapisovatele).
 

 

                                                                                               Václav Lískovec

                                                                                                Starosta obce

 

V Pivkovicíchi dne : 13.11.2017

Rozpočtové opatření č. 12/2017
2017-10-25

Rozpočtové opatření č. 11/2017
2017-10-13

Rozpočtové opatření č. 9/2017
2017-10-08

Rozpočtové opatření č. 10/2017
2017-10-08

Zpět na úvodní stranu Přihlášení