Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 9 13 16 Další »
Výroční zpráva obce Pivkovice 2017
2018-01-20

Výroční zpráva obce Pivkovice

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona

č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

za rok 2017

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Pivkovice tuto „Výroční zprávu za rok 2017.

 

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

d)

výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f)

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Obec může požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytnutí  informací za písemně podané žádosti v roce 2017 činily: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v  obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

V Pivkovicích dne 20. 1. 2018

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                          starosta obce Pivkovice Václav Lískovec

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
2018-01-02Obec Pivkovice                                                                                                                                                           KEO-W 1.11.156 / Uc06x
 
 
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
 
 
VÝDAJE

zpracováno: 2.1.2018
strana: 1

 

 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
 
1)
000098008  0000
6118
5139    000
0,00
3 000,00
3 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
Paragraf
6118
celkem:
0,00
3 000,00
3 000,00
Volba prezidenta republiky
*
2)
000000000  0000
6171
5139    000
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
 
Paragraf
6171
celkem:
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Činnost místní správy
*
3)
000000000  0000
6310
5163    000
0,00
200,00
200,00
Služby peněžních ústavů
 
 
Paragraf
6310
celkem:
0,00
200,00
200,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*
 
Org: 0000
 
celkem:
2 000,00
28 200,00
30 200,00
 
 
4)
000000000  4151
3723
5329  026
0,00
8 270,00
8 270,00
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní
ú
 
Paragraf
3723
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
*
 
Org: 4151
 
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
 
 
VÝDAJE celkem
 
 
2 000,00
36 470,00
38 470,00
 
 
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
5)         000000000  0000
0000
8115  000
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
Základní běžný účet
Paragraf
0000
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
*
Org: 0000
 
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
FINANCOVÁNÍ celkem
 
 
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
 
 
Schváleno starostou Obce Pivkovice Václavem Lískovcem dne: 2. 1. 2018
Pravomoc starosty Obce Pivkovice schválena na ZO č. 1/2013 dne 20. 3. 2013 usnesením č. 5.
 
Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Pivkovice na adrese Pivkovice 17, p. Bavorov 387 73.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí na zasedání dne:
 
 
 
Zpracoval: Turková Libuše    dne: 2.1.2018
Rozpočtové opatření č. 15 / 2017
2017-12-29

Návrh rozpočtu na rok 2018
2017-12-09

Rozpočtové opatření č. 14 / 2017
2017-12-07

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice
2017-12-05

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice:

vzájemné darování

 

pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 531/6 o výměře 439 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/7 o výměře 138 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/9 o výměře 582 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 531/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 399/3 o výměře 803 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 399/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 528/5 o výměře 142 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 528/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Obce Pivkovice, IČO 667765, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně

Majetkoprávní vypořádání - Pivkovice  
     
     
     
Jihočeský kraj převede Obci Pivkovice  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 531/6 (z parcely 531) 439
Pivkovice 531/7 (z parcely 531) 138
Pivkovice 531/9 (z parcely 531) 582
Pivkovice 531/11 (z parcely 531) 45
Celkem xxx 1204
     
Obec Pivkovice převede Jihočeskému kraji  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 399/3 (z parcely 399/1) 803
Pivkovice 528/5 (z parcely 528/1) 142
Celkem xxx 945
Jmenování zapisovatele -volby prezidenta
2017-11-30

Volba prezidenta České republiky

                                       konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

                          Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

                                                                            

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.e) ve spojení s  § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  a o změně některých  zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                        jmenuji

 

paní Marcelu Šteflovou , trvalý pobyt Pivkovice čp. 17,  zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Pivkovice se sídlem Pivkovice čp. 17 pro volbu prezidenta České republiky, konanou  ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

 

                                                                                     Václav Lískovec

Dne : 30.11.2017                                                       Starosta obce Pivkovice  

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2017-11-29

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 06.12.2017 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 13 / 2017
2017-11-14

Stanovení minimálního počtu čl. okr.vol. komise -
2017-11-13

Obecní úřad Pivkovice

 

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

             Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.c) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

                                        

                                                         stanovuji

pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, minimální počet členů okrskové volební komise takto :

 

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v Pivkovicích je šestičlenná

(vč. zapisovatele).
 

 

                                                                                               Václav Lískovec

                                                                                                Starosta obce

 

V Pivkovicíchi dne : 13.11.2017

Zpět na úvodní stranu Přihlášení