Úřední deska

« Předchozí 1 5 7 8 9 10 11 12 13 16 Další »
Informace o údajích k dani z nemovitých věcí 2014
2014-01-10

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Územní pracoviště ve Vodňanech, Jiráskova 116, 389 01 Vodňany

 

tel:  383 365 111                                                       Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 365 399                                          

 

Informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 pro obec:

 

P I V K O V I C E

 

údaje k dani z pozemků

 

katastrální území                       kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků

Pivkovice

721182

2,43

trvá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech obce takto:

 

k.ú. Pivkovice

1,0

 

 

 

 

 

                                                                     

údaje k dani ze staveb a jednotek

 

Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů (I) a jednotek pro bydlení (R) je stanoven takto:

 

                                   

k.ú. Pivkovice

1,0

 

 

 

 

podání daňového přiznání

 

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí                 na zdaňovací období roku 2014, je poplatník povinen přiznání podat Územnímu pracovišti                     ve Vodňanech nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2014.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však     5 % stanovené daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její vypočtená výše částku menší než 200 Kč. V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádně daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč. Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

 

splatnost daně z nemovitých věcí

 

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 2. června 2014. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 1. září a do 1. prosince 2014,        u ostatních poplatníků daně nejpozději do 2. června a do 1. prosince 2014.

 

bankovní účet                      Finanční úřad pro Jihočeský kraj


číslo:                           7755-77627231/0710,

konstantní symbol:     1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka,

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ,

                      IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231             BIC kód: CNBACZPP


úřední hodiny


Podatelna:

 

Pokladna:

 

 

pondělí

7:30 – 17:00

pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

úterý

7:00 – 15:30   

středa 

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

středa

7:30 – 17:00

 

 

 

čtvrtek

7:00 – 14:30

ve dnech 19. až 23., 26. až 30. května a 2 června 2014 bude                 pokladna otevřena:   8:00 - 11:00    12:00 - 15:00

pátek

7:00 – 14:30

 Ing. Monika Kadaňová, MBA

vedoucí oddělení majetkových daní, oceňování

 a ostatních agend

 

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-12-19

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 30.12.2013 v 19:00

Návrh rozpočtu na rok 2014
2013-12-01

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-11-20

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 27.11.2013 v 19:00

Veřejná vyhláška
2013-10-25

Termín a místo
2013-10-10

Obecní úřad Pivkovice

 

OZNÁMENÍ STAROSTY OBCE PIVKOVICE

ze dne 10. října 2013 o místě konání voleb v souladu s § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


 

O ZN A M U J I

 

1. Volby  se uskuteční:

v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodina

v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

Pro volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Pivkovice č.p. 17

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním

pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).

 

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad nebo v den

voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební

místnost.

 

 

Václav Lískovec

starostka obce

1. zasedání volební komise
2013-10-10

1. zasedání okrskové volební komise obce Pivkovice se uskuteční v pondělí dne 14. 10. 2013 na OÚ Pivkovice, Pivkovice 17, 38773 Bavorov od 19.00

Odborné školení pracovníků ČSÚ pro zapisovatele a předsedy OVK obce Pivkovice se uskuteční dne 21.10. od 9:00 na Úřadu práce ve Strakonicích.
 

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, nebudou pozvánky delegovaných a jmenovaných zástupců na 1. zasedání OVK zasílány do vlastních rukou . Toto oznámení bude zveřejněno na úřední desce úřadu. Oznámení (pozvánka) se považuje za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda          1600,- Kč

Zapisovatel     1500,- Kč
Člen                 1300,- Kč

Odměna je zdaňována.


 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-09-24

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.10.2013 v 19:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-06-28

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 05.07.2013 ve 20:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-06-06

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 13.06.2013 ve 20:00

Zpět na úvodní stranu Přihlášení