Úřední deska

« Předchozí 1 5 7 8 9 10 11 12 13 17 Další »
1. zasedání volební komise
2014-04-24

1. zasedání okrskové volební komise obce Pivkovice se uskuteční v pátek dne 2. 5. 2014 na OÚ Pivkovice, Pivkovice 17, 38773 Bavorov od 19.00

Odborné školení pracovníků ČSÚ pro zapisovatele a předsedy OVK obce Pivkovice se uskuteční dne 14. 5. 2014 na Úřadu práce ve Strakonicích.

starosta obce Pivkovice

Václav Lískovec

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-03-25

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.04.2014 v 19:00

Stanovení počtu
2014-03-24
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ VE DNECH 23. A 24. KVĚTNA 2014
 
OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
 
Starosta obce Pivkovice stanovil, s přihlédnutím k počtu oprávněných voličů v okrsku (obec Pivkovice má 1 volební okrsek), minimální počet 6 (5+1) členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23 – 24. 5. 2014
 
Václav Lískovec - starosta obce Pivkovice
Hodnotící zpráva za rok 2013
2014-03-15

Obnova katastrálního operátu
2014-03-06

Zveřejnění záměru obce
2014-02-19

Obec Pivkovice

Pivkovice 17

387 73 Bavorov

IČO 00667765

 

ZÁMĚR č. 01/2014

 

Zveřejnění záměru obce.

 

Obec Pivkovice zveřejňuje záměr prodat modřínové dřevo z obecního lesa o celkovém množství 300 m³.

 

Jedná se o převážně o modřínové dřevo ve stáří 80 až 120 let.

 

Naložení a složení dřeva si zajistí kupující.

 

Zájemce o koupi surových kmenů ve své žádosti uvede požadované množství a nabídkovou cenu.

 

Kulatina bude prodávána průběžně až do vyčerpání zásob zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší cenu.

 

Kritéria výběru: cena 100%

 

Žádosti o koupi dřeva je možno doručit osobně nebo poštou Obecnímu úřadu

v Pivkovicích do 31. 03. 2014.

 

Po dohodě je možná prohlídka.

 

 

 

V Pivkovicích dne 19. února 2014

 

Václav Lískovec

  starosta obce

 

 

Vyvěšeno dne: 19. 02. 2014

 

Sejmuto dne:

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-02-10

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 19.02.2014 v 19:00

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje
2014-01-21

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 16. ledna 2014
Č. j.: 92979/ENV/13
STANOVISKO
Ministerstva životního prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu koncepce
„Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“
verze po veřejném projednání
Předkladatel koncepce: Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zpracovatel posouzení: EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20
370 01 České Budějovice
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.
(držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, osvědčení č. j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne
11. 2. 1993, prodloužení autorizace č. j. 45099/ENV/06 ze dne 29. 6. 2006,
č. j. 108951/ENV/10 ze dne 25. 1. 2011)
Mgr. Pavla Dušková
(osoba odborně způsobilá pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví podle
vyhlášky MZ ČR č.353/2004Sb., č. j. 34758-OVZ-32.0-8. 9. 08 ze dne
19. 12. 2008)
Mgr. Ondrej Volf
(držitel autorizace k posuzování vlivů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 630/905/05
ze dne 19. 5. 2005, prodlouženo rozhodnutím č. j. 11089/ENV/10 a 299/639/10
ze dne 8. 2. 2010)
2
Spolupráce:
Ing. Alexandra Čurnová
Ing. Aleš Friedrich
Mgr. Eva Chvojková
Mgr. Alexandra Přibylová
Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o.
(držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., osvědčení č. j. 39738/ENV/10 ze dne 6. 5. 2010)
Stručný popis koncepce:
Program rozvoje Jihočeského kraje je, společně se zásadami územního rozvoje,
základním střednědobým rozvojovým dokumentem pro území Jihočeského kraje.
Návrhová část Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 - 2020 (dále jen
„PRK JČK“) vychází ze základních závěrů analýzy problémů a vývojových tendencí
provedených v analytické části. Navazuje dále na souhrn hlavních závěrů v podobě SWOT
analýz pro jednotlivé prioritní osy/tematické okruhy. PRK JČK rovněž navazuje na cíle a úkoly
předchozího programového období. Stanovené prioritní osy PRK JČK reflektují hlavní
rozvojové oblasti a problematické okruhy regionu, jejichž řešením a stimulací je vhodné se
v programovém období 2014 - 2020 prioritně zabývat.
Jeho základním deklarovaným cílem je vytvoření atraktivního a bezpečného regionu,
který bude konkurenčně schopný v rámci středoevropského prostoru. To vše bude postaveno na
zvyšující se kvalitě lidských zdrojů, šetrném využití potenciálu přírodního, historického
a kulturního dědictví, na rozvoji a zvyšování dostupnosti veřejných i soukromých služeb pro
obyvatele, podnikatele i návštěvníky kraje a na podpoře územní vyváženosti mezi venkovským
a městským prostorem při dodržování zásad udržitelného rozvoje.
Stručný popis posouzení:
Posouzení vlivů koncepce PRK JČK na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
„vyhodnocení SEA“) bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) a vypracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona a požadavků na jeho rozsah
a obsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení.
Díky použitému přístupu k vyhodnocení SEA (kombinace „ex ante“ a „ex post“ způsobu)
uplatňoval tým zpracovatelů vyhodnocení SEA připomínky k jednotlivým pracovním verzím
PRK JČK („ex ante“ způsob). Kompletní vyhodnocení SEA k verzi PRK JČK ze září 2013 pak
bylo provedeno způsobem „ex post“.
Posuzování vlivů na životní prostředí probíhalo podle následujícího postupu:
1. Analýza stavu životního prostředí a ochrany přírody v regionu, stanovení referenčních
cílů ochrany přírody
2. Analýza vztahu PRK JČK k národním a regionálním dokumentům týkající se ochrany
životního prostředí v regionu
3. Vyhodnocení došlých vyjádření ve zjišťovacím řízení
4. Vyhodnocení informací týkající se ochrany životního prostředí v koncepci PRK JČK
5. Zhodnocení strategické vize, globálního cíle, prioritních os a opatření z hlediska
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
6. Vyhodnocení vlivu navrhovaných aktivit na jednotlivé složky životního prostředí a na
veřejné zdraví
7. Zpracování návrhu opatření k eliminaci, minimalizaci případně kompenzaci
negativních vlivů na životní prostředí
3
8. Návrh indikátorů vlivu PRK JČK na životní prostředí
9. Stanovení environmentálních kritérií pro výběr projektu
10. Zhodnocení zapracování požadavků MŽP ze závěru zjišťovacího řízení do PRK JČK
a předloženého vyhodnocení SEA
11. Zpracování návrhu stanoviska
Pro identifikaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví byly
využity „maticové“ hodnotící tabulky, které identifikují potenciální rizika negativních dopadů na
jednotlivé složky prostředí. Při hodnocení jednotlivých navržených aktivit se rozlišují vlivy
pozitivní (+) a negativní (-), významnost se kvantifikuje číselně hodnotami 1 a 2.
Hodnota -2 označuje vliv výrazně negativní, -1 negativní, +1 mírně pozitivní a hodnota
+2 výrazně pozitivní. 0 indikuje, že se neočekávají žádné vlivy na příslušný referenční cíl.
V některých případech je v tabulkách interval významnosti vlivu, např. - 2/+1. Může se jednat
o míru ovlivnění v případě realizace/nerealizace navrhovaných opatření nebo o přemístění vlivu
na jinou, méně konfliktní lokalitu (např. přesun dopravy z centra obce na jeho okraj).
U některých aktivit nelze z hlediska přílišné obecnosti vyhodnotit vliv na složky životního
prostředí, pak je uveden „?“. Stejná stupnice byla použita při hodnocení sekundárních,
synergických a kumulativních vlivu (viz kapitola 6.3) a při hodnocení vlivů na veřejné zdraví
(viz kapitola 12.). Z hlediska rozsahu působení se vlivy dělí na bodové (v tabulkách označené
písmenem (B), lokální (L) a nadlokální (N). Bodový rozsah představuje působení v daném
měřítku pouze v místě realizace na území 1 obce. Lokální působení představuje plošný rozsah
území 1 obce. Nadlokální působení představuje plošný rozsah na území 2 a více obcí. Z hlediska
doby působení posuzované aktivity se rozlišuje charakter opatření krátkodobý (v tabulkách
označený k), střednědobý (s) a dlouhodobý (d).
Celkově lze konstatovat, že předpokládaný rozsah a významnost potenciálních vlivů
prioritních os, opatření a aktivit navrhovaných v PRK JČK na jednotlivé složky životního
prostředí se pohybuje v rozmezí zanedbatelný – malý – střední.
Celkový vliv koncepce na životní prostředí zpracovatelé SEA vyhodnocení doporučují
sledovat pomocí navržených indikátorů (viz kapitola 11). Indikátory byly navrženy v rámci
zpracování PRK JČK, jejich rozsah byl v rámci vyhodnocení SEA prověřen.
Pro výběr projektů, které budou podpořeny v rámci PRK JČK, zpracovatelé vyhodnocení
SEA stanovili environmentální kritéria. Tato kritéria odpovídají referenčním cílům ochrany
přírody a krajiny v regionu a byla přizpůsobena obsahu PRK JČK tj. jsou vztažena k jednotlivým
prioritním osám.
Průběh posuzování:
Zjišťovací řízení ke koncepci PRK JČK bylo zahájeno dne 18. 4. 2012 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do oznámení koncepce nahlížet na
úřední desce Jihočeského kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP128K) a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne
28. 5. 2012 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j. 39904/ENV/12), v němž příslušný úřad
došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude proto zpracováno vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí byl MŽP předložen dne 7. 10. 2013 a po kontrole
náležitostí byl dne 17. 10. 2013 rozeslán ke zveřejnění podle § 16 zákona o posuzování vlivů na
4
životní prostředí. V souladu s § 10f odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
MŽP zasláno několik vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení.
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení se konalo v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí dne 15. 11. 2013. Veřejné projednání proběhlo
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zápis z veřejného projednání obdrželo MŽP dne
21. 11. 2013.
Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává:
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
„Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“
verze po veřejném projednání
za dodržení níže uvedených podmínek, kterými budou zároveň zajištěny minimální
možné dopady realizace Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 –
2020 na životní prostředí a veřejné zdraví (část A):
1) Při realizaci vybraných projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Návrh
opatření je uveden v následujícím přehledu.
a) Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů respektovat principy
a podmínky stanovené ve vyhodnocení SEA včetně podmínek vyplývajících z hlavních
environmentálních limitů vycházejících ze stávající legislativy, tj. zejména podmínek
vyplývajících z území chráněných v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), podmínek
vyplývajících z chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a z ochranných
pásem vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů, podmínek ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
podmínek ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
a podmínek ochrany kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.
b) Při realizaci aktivit dopravní a technické infrastruktury vyloučit zásah do kulturních
památek.
c) Při realizaci aktivit minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území, prvků územního
systému ekologické stability (ÚSES), minimalizovat fragmentaci krajiny.
5
d) Při realizaci aktivit dopravní a technické infrastruktury vyloučit, případně minimalizovat
zásah do biocenter ÚSES, křížení s biokoridory ÚSES vyřešit tak, aby byla co možná
nejméně ovlivněna funkčnost biokoridoru.
e) Při realizaci aktivit minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany
ZPF.
f) Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL), především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných.
g) Před realizací aktivit zasahujících do chráněných ložiskových území, prognózních zdrojů
surovin, poddolovaných území, či na území se sesuvy a svahovými deformacemi zpracovat
podrobný inženýrsko geologický průzkum.
h) Před realizací aktivit v odůvodněných případech zajistit zpracování biologického
hodnocení záměru dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
i) Při výstavbě nových a rekonstrukci starých silnic a železnic odstranit případné závady na
stávajících úsecích silnic i železnic, především negativní ovlivnění obyvatel hlukem
a přerušení migračních tras živočichů.
j) Omezit výstavbu nových objektů ve volné krajině, podporovat pouze odůvodněné aktivity.
k) Omezit podporu výstavby solárních elektráren na volné půdě.
l) Výstavbu větrných elektráren směřovat mimo zvláště chráněná území.
m) Před realizací aktivit v odůvodněných případech zajistit zpracování hodnocení vlivu
záměru na krajinný ráz dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
n) Při realizaci aktivit chránit přírodní prvky v zastavěných územích.
o) Při realizaci aktivit v záplavových územích zajistit, kromě protipovodňové ochrany
vlastních záměrů, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v území během
povodňových průtoků.
p) Při realizaci aktivit zdůraznit a respektovat ochranu podzemních a povrchových vodních
zdrojů. V odůvodněných případech zpracovat hydrogeologický průzkum, který stanoví
možné ohrožení podzemních vod včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů.
q) Vytvářet podmínky vedoucí ke snížení rozsahu území zatíženého těžbou a podporovat
opatření k rekultivaci tohoto území.
r) Při realizaci aktivit, zejména v rámci tzv. postindustriálních území (těžební prostory,
průmyslové deponie aj.) využívat v maximální možné míře přírodě blízkou (ekologickou)
obnovu.
s) Regulovat rekreační využívání tam, kde se rekreace a sport charakterem nebo intenzitou
dostávají do rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ZPF a PUPFL.
Spolupracovat s dotčenými orgány ochrany přírody.
t) Před realizací aktivit zajistit odpovídající ochranu veřejného zdraví, v odůvodněných
případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik.
u) Před realizací aktivit v odůvodněných případech zajistit zpracování akustické a rozptylové
studie.
v) Při realizaci nových aktivit v oblasti průmyslu a cestovního ruchu zajistit dostupnost
veřejnou dopravou.
w) Přidělení podpory konkrétním projektům podmínit realizací optimálního způsobu
nakládání s produkovanými odpady, maximálním využitím biologicky rozložitelného
odpadu.
x) Všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti,
vyvolávající dopravní nároky, důsledně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA, EIA, případně v územním řízení), závěry a doporučení z nich převzít do správních
řízení a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení.
y) Sledovat vývoj kvality životního prostředí na území Jihočeského kraje dle odpovídajících
indikátorů, které jsou uvedeny v kapitole č. 9 vyhodnocení.
z) Aktivitu „Prověření možností využití stávající vlečky z Nové Pece na Klápu v rámci
přístupu k dopravnímu propojení Klápa – Hraničník, která je v rámci schválených Zásad
6
územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK) vymezeno jako plocha pro propojení
české strany s rakouským lyžařským areálem Hochficht“ řešit společně se záměrem
Propojení Klápa – Hraničník (záměr D83 v ZÚR JČK).
aa) Při realizaci aktivity „Podpora řešení využití náhradního zdroje pitné vody pro oblast
Českobudějovicka v případě náhlých stavů (akce "Náhradní zdroj - vrty Mažice-
Borkovice")“ dodržet následující podmínky a opatření:
a. zdroj Mažice bude sloužit především jako zdroj pro náhradní zásobování
v případě havárie některého ze zdrojů vody pro běžné zásobování pitnou vodou,
dle předpokladu bude množství čerpané vody 110 l/s, doba čerpání maximálně
90 dní,
b. trvalý odběr ze zdroje Mažice bude realizován v navrhované maximální výši
40 l/s proto, aby tento zdroj byl kdykoliv připraven pro okamžité zahájení odběru
pro náhradní zásobování,
c. sledování změn hladin v ložisku Komárovské blato,
d. přijetí opatření k odvrácení možného negativního vlivu čerpání vod v severní části
Třeboňské pánve,
e. dlouhodobé monitorování vybraných složek životního prostředí v oblasti
Borkovických blat, a to hladiny podzemních vod, vztlakového režimu proudění
podzemních vod, zůstatkových průtoků v povrchových vodách a vegetace dle
podmínek uvedených v hodnocení vlivů koncepce „Změna č. 1 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje, oblast Třeboňská pánev –
sever“ na životní prostředí,
f. průběžné vyhodnocování výsledků monitorování, porovnávání se stanovenými
limitními parametry, přijetí opatření k odvrácení možného negativního vlivu
čerpání vod v severní části Třeboňské pánve,
g. v případě nedodržení stanovených limitních parametrů bude sníženo čerpané
množství vody trvalého odběru,
h. u náhradního zásobení bude v případě nedodržení stanovených limitních
parametrů nezbytné vyhodnotit negativní ovlivnění sledovaných složek životního
prostředí a v případě nepřijatelných negativních vlivů zřídit jiné zdroje
náhradního zásobování.
2) Při výběru projektů zohlednit problematiku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
a to zapracováním environmentálních kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení SEA do
celkového systému hodnocení a výběru projektů.
3) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.
Realizace Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020 nebude mít
významný negativní vliv na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) za
dodržení níže uvedených podmínek (část B):
1. Záměry, které budou navrhovány na základě koncepce, musí být před schválením jejich
realizace pečlivě vyhodnoceny, resp. posouzeny v rámci procesu jejich přípravy z hlediska
vlivů na konkrétní dotčené přírodní lokality tvořící soustavu Natura 2000 ve smyslu
ustanovení § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
2. Veškeré aktivity a opatření navrhované PRK JČK budou realizovány s respektováním
integrity a územní ochrany EVL a PO soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo
zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území.
7
3. Při výběru konkrétních záměrů naplňujících opatření této koncepce je třeba upřednostňovat
ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej alespoň nezhoršují. V rámci
projektové přípravy aktivit a záměrů obsažených v PRK JČK preferovat varianty bez
územního střetu s vymezenými lokalitami tvořícími soustavu Natura 2000.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat
podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce
zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti.
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,
pověřena výkonem činností
vrchní ředitelky sekce
technické ochrany životního prostředí
(otisk razítka se státním znakem č. 11)

Návrh rozpočtu DSO Blanicko-Otavského regionu 2014
2014-01-20

Informace o údajích k dani z nemovitých věcí 2014
2014-01-10

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Územní pracoviště ve Vodňanech, Jiráskova 116, 389 01 Vodňany

 

tel:  383 365 111                                                       Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 365 399                                          

 

Informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 pro obec:

 

P I V K O V I C E

 

údaje k dani z pozemků

 

katastrální území                       kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků

Pivkovice

721182

2,43

trvá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech obce takto:

 

k.ú. Pivkovice

1,0

 

 

 

 

 

                                                                     

údaje k dani ze staveb a jednotek

 

Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů (I) a jednotek pro bydlení (R) je stanoven takto:

 

                                   

k.ú. Pivkovice

1,0

 

 

 

 

podání daňového přiznání

 

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí                 na zdaňovací období roku 2014, je poplatník povinen přiznání podat Územnímu pracovišti                     ve Vodňanech nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2014.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však     5 % stanovené daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její vypočtená výše částku menší než 200 Kč. V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádně daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč. Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

 

splatnost daně z nemovitých věcí

 

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 2. června 2014. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 1. září a do 1. prosince 2014,        u ostatních poplatníků daně nejpozději do 2. června a do 1. prosince 2014.

 

bankovní účet                      Finanční úřad pro Jihočeský kraj


číslo:                           7755-77627231/0710,

konstantní symbol:     1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka,

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ,

                      IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231             BIC kód: CNBACZPP


úřední hodiny


Podatelna:

 

Pokladna:

 

 

pondělí

7:30 – 17:00

pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

úterý

7:00 – 15:30   

středa 

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

středa

7:30 – 17:00

 

 

 

čtvrtek

7:00 – 14:30

ve dnech 19. až 23., 26. až 30. května a 2 června 2014 bude                 pokladna otevřena:   8:00 - 11:00    12:00 - 15:00

pátek

7:00 – 14:30

 Ing. Monika Kadaňová, MBA

vedoucí oddělení majetkových daní, oceňování

 a ostatních agend

 

 

Zpět na úvodní stranu Přihlášení