Úřední deska

« Předchozí 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Další »
Ropočtový výhled DSO Blanicko
2014-11-10

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-10-29

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 07.11.2014 v 19:00

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
2014-10-20

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 07.11.2014 v 19:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-10-01

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 09.10.2014 v 19:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-07-15

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 23.07.2014 v 19:00

Stanovení počtu ZO Pivkovice
2014-05-30
OZNÁMENÍ
o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Pivkovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5. 2014 stanovilo v souladus § 67, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva pro následující volební období 2014 - 2018 a to 7 členů
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2014-05-22

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 29.05.2014 v 19:00

Volby do Evropského parlamentu
2014-05-08

O Z N Á M E N Í o konání voleb v obci Pivkovice

 

Starosta obce Pivkovice dle §32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška),

o z n a m u j e :

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

se konají ve dnech 23. a 24. května 2014

 

v pátek   23. května 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

v sobotu 24. května 2014 od   8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Místem konání v obci Pivkovice je volební okrsek č. 1 v obecní místnosti Obecního úřadu Pivkovice,

Pivkovice č.p. 17.

 

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (tj. 24. 5. 2014) dosáhl věku 18 let.

Voličem je také státní občan jiného členského státu EU, který kromě podmínky věku je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR podobu nejméně 45 dnů před termínem voleb, tj. od 9. dubna 2014 a který v minulosti nebo do 13. 4. 2014 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo požádal o přenesení z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

V Pivkovicích, dne 8.5.2014

                                                                                                                                                                                  Václav Lískovec                                                                                                                                                         starosta obce

Veřejná vyhláška
2014-04-25

Jmenování zapisovatele
2014-04-24

Starosta obce Pivkovice jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise v Pivkovicích při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 Marcelu Šteflovou.

Zpět na úvodní stranu Přihlášení