Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 13 Další »
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
2018-05-25
Závěrečný účet za rok 2017
2018-05-25


 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018
2018-04-16

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-03-20

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 28.03.2018 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
2018-03-12

Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
2018-02-01

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018
2018-01-24

Výroční zpráva obce Pivkovice 2017
2018-01-20

Výroční zpráva obce Pivkovice

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona

č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

za rok 2017

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Pivkovice tuto „Výroční zprávu za rok 2017.

 

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

d)

výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f)

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Obec může požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytnutí  informací za písemně podané žádosti v roce 2017 činily: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v  obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

V Pivkovicích dne 20. 1. 2018

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                          starosta obce Pivkovice Václav Lískovec

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
2018-01-02

Rozpočtové opatření č. 15 / 2017
2017-12-29

Zpět na úvodní stranu Přihlášení