Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 7 10 13 15 Další »
Stanovení minimálního počtu členů OVK 2018
2018-07-31

Obecní úřad

  Pivkovice


 

                                                                                              V Pivkovicích 31. 7. 2018

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018

 

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

s t a n o v u j i

 

pro  volby do Zastupitelstva obce Pivkovice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, minimální počet členů okrskové volební komise

 

 

na 5 osob pro okrsek Pivkovice.

 

 

 

 

Václav Lískovec

 

starosta obce

Jmenování zapisovatele OVK 2018
2018-07-31

Starosta obce Pivkovice jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise v Pivkovicích při volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 Marcelu Šteflovou.

starosta obce Pivkovice

Václav Lískovec

Stanovení počtu ZO Pivkovice 2018
2018-04-01
OZNÁMENÍ
o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Pivkovice

Obecní zastupitelstvo stanovilo v souladu s § 67 a § 68, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva pro následující volební období 2018 - 2022 a to 7 členů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
2018-03-07

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
2018-01-24
OBEC PIVKOVICE, Pivkovice 17, 387 73 Bavorov,IČO: 00667765
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
podle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů v platném znění
Dokument Zastupitelstvo obce Pivkovice vzalo na vědomí nebo schválilo na zastupitelstvu obce Schváleno starostou obce Pivkovice dne Zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obce na adrese Pivkovice 17, 387 73 Bavorov
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022 ZO č. 5/2017 dne 30. 12. 2017   30. 12. 2017
Schválený rozpočet na rok 2018 ZO č. 5/2017 dne 30. 12. 2017   30. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018   02. 01. 2018 02. 01. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018   24. 01. 2018 24. 01. 2018
       
       
       
       
Uvedené dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obce na adrese Pivkovice 17, 387 73 Bavorov
Pravomoc starosty k provádění úpravy rozpočtu rozpočtovými opatřeními, aby nedocházelo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu obce Pivkovice byla schválena na ZO č. 1/2013 dne 20.3.2013 usnesením č.5
       
      Sejmuto:
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018
2018-01-24
Obec Pivkovice                                                                                                                                                           KEO-W 1.11.156 / Uc06x
 
 
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 24.1.2018
strana: 1

 

PŘÍJMY
 
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
1)
000000000
0000
0000
4112
000
0,00
60 900,00
60 900,00
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
2)
000098008
0000
0000
4111
000
0,00
24 500,00
24 500,00
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
Paragraf
0000
celkem:
0,00
85 400,00
85 400,00                                                                        *
Org: 0000
 
celkem:
0,00
85 400,00
85 400,00
PŘÍJMY celkem                                                                0,00
85 400,00
85 400,00
 
 
VÝDAJE
 
N+Z+Uz
Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
3)
000000000
0000
2341
5365    000
0,00
1 000,00
1 000,00
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
Paragraf  2341  celkem:                            0,00                 1 000,00                 1 000,00  Vodní díla v zemědělské krajině                      *
4)
000000000
0000
6118
5175
000
0,00
300,00
300,00
Pohoštění
5)
000098008
0000
6118
5021
000
0,00
10 500,00
10 500,00
Ostatní osobní výdaje
6)
000098008
0000
6118
5139
000
3 000,00
4 400,00
7 400,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
7)
000098008
0000
6118
5169
000
0,00
6 000,00
6 000,00
Nákup ostatních služeb
8)
000098008
0000
6118
5175
000
0,00
1 872,00
1 872,00
Pohoštění
Paragraf
6118
celkem:
3 000,00
23 072,00
26 072,00
Volba prezidenta republiky                             *
Org: 0000
 
celkem:
3 000,00
24 072,00
27 072,00
 
VÝDAJE celkem
 
 
3 000,00
24 072,00
27 072,00
 
 
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
9)         000000000  0000
0000
8115    000
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
Základní běžný účet
Paragraf
0000
celkem:
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
*
Org: 0000
 
celkem:
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
 
FINANCOVÁNÍ celkem
 
 
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
 
vodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018
 
 
Schváleno starostou Obce Pivkovice Václavem Lískovcem dne: 24. 1. 2018
Pravomoc starosty Obce Pivkovice schválena na ZO č. 1/2013 dne 20. 3. 2013 usnesením č. 5.
 
Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Pivkovice na adrese Pivkovice 17, p. Bavorov 387 73.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí na zasedání dne:
 
 
 
Zpracoval: Turková Libuše    dne: 24.1.2018
Výroční zpráva obce Pivkovice 2017
2018-01-20

Výroční zpráva obce Pivkovice

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona

č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

za rok 2017

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Pivkovice tuto „Výroční zprávu za rok 2017.

 

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

d)

výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f)

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Obec může požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytnutí  informací za písemně podané žádosti v roce 2017 činily: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v  obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

V Pivkovicích dne 20. 1. 2018

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                          starosta obce Pivkovice Václav Lískovec

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
2018-01-02Obec Pivkovice                                                                                                                                                           KEO-W 1.11.156 / Uc06x
 
 
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
 
 
VÝDAJE

zpracováno: 2.1.2018
strana: 1

 

 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
 
1)
000098008  0000
6118
5139    000
0,00
3 000,00
3 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
Paragraf
6118
celkem:
0,00
3 000,00
3 000,00
Volba prezidenta republiky
*
2)
000000000  0000
6171
5139    000
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
 
Paragraf
6171
celkem:
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Činnost místní správy
*
3)
000000000  0000
6310
5163    000
0,00
200,00
200,00
Služby peněžních ústavů
 
 
Paragraf
6310
celkem:
0,00
200,00
200,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*
 
Org: 0000
 
celkem:
2 000,00
28 200,00
30 200,00
 
 
4)
000000000  4151
3723
5329  026
0,00
8 270,00
8 270,00
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní
ú
 
Paragraf
3723
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
*
 
Org: 4151
 
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
 
 
VÝDAJE celkem
 
 
2 000,00
36 470,00
38 470,00
 
 
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
5)         000000000  0000
0000
8115  000
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
Základní běžný účet
Paragraf
0000
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
*
Org: 0000
 
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
FINANCOVÁNÍ celkem
 
 
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
 
 
Schváleno starostou Obce Pivkovice Václavem Lískovcem dne: 2. 1. 2018
Pravomoc starosty Obce Pivkovice schválena na ZO č. 1/2013 dne 20. 3. 2013 usnesením č. 5.
 
Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Pivkovice na adrese Pivkovice 17, p. Bavorov 387 73.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí na zasedání dne:
 
 
 
Zpracoval: Turková Libuše    dne: 2.1.2018
Rozpočtové opatření č. 15 / 2017
2017-12-29

Návrh rozpočtu na rok 2018
2017-12-09

Zpět na úvodní stranu Přihlášení